Kerala WhatsApp Group Names

If you’re looking for unique and creative WhatsApp group names for your Kerala-based group, you’ve come to the right place.

In this blog post, we will provide you with a list of catchy and interesting Kerala WhatsApp group names that will make your group stand out and reflect the rich culture and traditions of the state.

Kerala WhatsApp Group Names

Kerela NameEnglish Meaning
കേരള കാവ്യംKerala Poetry
സ്വന്തം കേരളംOur Kerala
രമണീയ ദൃശ്യങ്ങൾBeautiful Scenes
കേരള സഞ്ചാരംKerala Expedition
വാണിജ്യ പ്രവൃത്തിBusiness Activities
പൗരാണിക രാജ്യംMythical Land
ഗുണസ്ഥലംVirtuous Place
കേരള സേനKerala Army
രചന കലാLiterary Arts
ഗ്രാമ സഭVillage Gathering
കേരള അരങ്ങളുടെ സഭKerala Colors Meet
ചരിത്ര പരിചയംHistory Introduction
ആരോഗ്യ ആലോചനHealth Discussions
കേരള ആഭരണങ്ങൾKerala Ornaments
ഉദ്യാനങ്ങൾGardens
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണംHealth Protection
കേരള സംസ്കൃതിKerala Culture
പ്രവാസ സഹായംTravel Assistance
പരിസ്ഥിതി നിർണയംEnvironmental Decision
ആദർശ നാഗരികരുടെModel Citizens
അഭിവർദ്ധന സഹായംGrowth Support
കേരള ഉദ്യമാലുകൾKerala Ventures
സ്നേഹം മറ്റുള്ളFriendship and More
പ്രയാണ സഹായംJourney Assistance
പ്രതിഷ്ഠാനങ്ങൾOrganizations
കേരള ചലച്ചിത്രംKerala Cinema
സംഗീത സഹായംMusical Support
അഭിവർദ്ധന മറ്റ്Growth and More
പ്രേമം മറ്റുള്ളLove and More
ആത്മവിശ്വാസ സംഭാഷണSelf-Confidence Talks
അഭിവർദ്ധന മറ്റുള്ളGrowth and More
പ്രതിഭ പ്രവർത്തനTalent in Action
കേരള കലാകാരുകൾKerala Artists
സംഗീത സംഭാഷണMusical Dialogue
പ്രേമം മറ്റുള്ളLove and Affection
ആത്മവിശ്വാസ മരിയുSelf-Confidence and More
അഭിവർദ്ധന മറ്റ്Growth and More
പ്രതിഭ പ്രവർത്തനTalent in Action
കേരള സംഗീതംKerala Music
കേരള ആചാരംKerala Tradition
പ്രതിഭ പ്രവർത്തനTalent in Action
കേരള സംഗീതംKerala Music
ആത്മവിശ്വാസ മരിയുSelf-Confidence and More
സഹായം പ്രവർത്തനAssistance in Action
പ്രതിഭ പ്രവർത്തനTalent in Action
കേരള സംഗീതംKerala Music
കേരള ആചാരംKerala Tradition
ആത്മവിശ്വാസ മരിയുSelf-Confidence and More
സഹായം പ്രവർത്തനAssistance in Action
പ്രതിഭ പ്രവർത്തനTalent in Action
കേരള സംഗീതംKerala Music
കേരള ആചാരംKerala Tradition
ആത്മവിശ്വാസ മരിയുSelf-Confidence and More
സഹായം പ്രവർത്തനAssistance in Action
പ്രതിഭ പ്രവർത്തനTalent in Action
കേരള സംഗീതംKerala Music
കേരള ആചാരംKerala Tradition
ആത്മവിശ്വാസ മരിയുSelf-Confidence and More
സഹായം പ്രവർത്തനAssistance in Action
പ്രതിഭ പ്രവർത്തനTalent in Action
കേരള സംഗീതംKerala Music
കേരള ആചാരംKerala Tradition

Also Check: WhatsApp Group Names

Funny WhatsApp Group Names for Kerala

 • ലോക്കോ കേരളീയർ
 • ബനാന പീൽ ബ്രിഗേഡ്
 • തേങ്ങയും ചിരിയും
 • ജോളി ജലീബിസ്
 • ചിരിക്കുന്ന ലഗൂണുകൾ
 • ഉല്ലാസകരമായ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ
 • ചക്കിൾ ചക്കരേ
 • ക്രേസി കോട്ടയം ക്രൂ
 • തമാശ നിറഞ്ഞ കാടുകൾ
 • മോളിവുഡ് ഭ്രാന്ത്
 • വിചിത്രമായ ക്വയിലോൺ ക്വാക്കറുകൾ
 • കപ്പ ക്രാസിനെസ്
 • ഗഫവ് ഗ്രോവ്
 • ലഘുവായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ
 • ട്രിക്കി ട്രിവാൻഡ്രം ട്രൈബ്
 • കോമിക് കോക്കനട്ട് ഹെഡ്സ്
 • ആലപ്പുഴ അമ്യൂസ്‌മെന്റ്
 • പാലക്കാട് പ്രാങ്ക്സ്
 • ചിരിക്കുന്ന ഘാട്ട് ദൈവങ്ങൾ
 • കൊച്ചി ക്രാക്കപ്പ്സ്
 • റോളിംഗ് റെയിൻഡ്രോപ്പ് റാസ്കലുകൾ
 • കുമരകം ഹാസ്യനടന്മാർ
 • പുണ്ണി ഈന്തപ്പനകൾ
 • തിരുവനന്തപുരം ടിക്കിൾസ്
 • കൊല്ലം ചക്കിൾസ്
 • ഹാ-ഹാ ഹാർവെസ്റ്ററുകൾ
 • ലാഫ് റിട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള
 • ഫണ്ണി ഫ്രിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി
 • കായൽ ബാന്റർ
 • കാസർകോട് ചക്കിൾ ക്ലബ്ബ്
 • കേരള ചിരി ഇതിഹാസങ്ങൾ
 • വയനാട് വിറ്റ്സ്
 • സന്തോഷമുള്ള മലബാറുകാർ
 • ചക്കിളി ചിറയിൻകീഴ്
 • നാളികേര ഹാസ്യനടന്മാർ
 • പത്തനംതിട്ടയുടെ പ്രത്യേകതകൾ
 • മലപ്പുറം മെറിമെന്റ്
 • കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചക്കിൾഹെഡ്സ്
 • വിചിത്രമായ വയനാടുകൾ
 • കണ്ണൂരിലെ ജോവിയൽ ജൗണ്ടേഴ്സ്
 • ഹാസ്യ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ
 • പാൽഘട്ട് പ്രാങ്ക്സ്റ്റേഴ്സ്
 • കൊട്ടാരക്കര ക്രേസീസ്
 • തൃശൂർ ടിക്കിൾ ട്രൂപ്പ്
 • ജടായു പാർക്കേഴ്സിനെ കളിയാക്കുന്നു
 • ഗിഗ്ലി ഗോഡ്‌സ് ഓൺ കൺട്രി
 • മലയാളി മിസ്‌കീഫ് മേക്കേഴ്‌സ്
 • കളമശ്ശേരി ക്രാക്കപ്പ്സ്
 • ഇടുക്കി അനുകരണങ്ങൾ
 • കൊല്ലം മുട്ടുകുത്തി
 • ചേർത്തല ചക്കിൾ ചാമ്പ്യന്മാർ
 • മൂന്നാർ മെറിമേക്കേഴ്സ്
 • കാലിക്കറ്റ് കോമഡി ക്ലബ്
 • കോഴിക്കോട് ക്രാക്കിംഗ് ക്രൂ
 • വർക്കല വഗറീസ്
 • കളിയായ പൂവാർ പാൽസ്
 • എറണാകുളം എക്ലാറ്റ്
 • കൊച്ചിൻ ചക്കിൾഹെഡ് ക്ലാൻ
 • ആഹ്ലാദകരമായ ദേവികുളം
 • കോട്ടയം കുക്കി ക്ലബ്ബ്
 • ആലപ്പുഴ അമ്യൂസ്മെന്റ്
 • പെപ്പി പാലക്കാടികൾ
 • ചിരിക്കുന്ന വിളക്കുമാടം സൂക്ഷിപ്പുകാർ
 • കൊല്ലം ചക്കിൾ കമ്മിറ്റി
 • കേരളത്തിന്റെ ഹാസ്യ ഹാർമണി
 • മലബാർ മിർത്ത് മേക്കേഴ്സ്
 • കോവളം കോമിക് ക്ലാൻ
 • കേരള കരിക്ക് ക്രൂ
 • ചോർട്ട്ലിംഗ് ചെമ്പൂർ ചാമ്പ്സ്
 • കാസർകോട് കുടക്‌സ്

Also Check: Desi WhatsApp Group Names

Unique WhatsApp Group Names for Kerala

 • ശാന്തമായ താമസക്കാർ
 • എക്ലെക്റ്റിക് ആനകൾ
 • വെർഡന്റ് വോയേജർമാർ
 • വിചിത്രമായ ക്വിന്റസെൻഷ്യലുകൾ
 • മിസ്റ്റിക് മാർമാലേഡുകൾ
 • തീരദേശ കൗതുകങ്ങൾ
 • ആകാശ സാരഥികൾ
 • പ്രഹേളിക ഗ്രഹണങ്ങൾ
 • മന്ത്രിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ
 • കാലിഡോസ്കോപ്പിക് കാലീസ്
 • അറോറ ആലപ്പുഴ
 • കായൽ ആനന്ദം
 • എടക്കൽ എടക്കൽ ഗുഹകൾ
 • കാവ്യാത്മക പാലക്കാട് പയനിയർമാർ
 • യോജിപ്പുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ
 • ക്വിക്സോട്ടിക് ക്വയിലോൺ ക്വസ്റ്റ്
 • ഉഡുപ്പിയിലെ ഉട്ടോപ്യൻ അപ്ലിഫ്റ്റേഴ്സ്
 • മിസ്റ്റിക് മുസിരിസ് നിമിഷങ്ങൾ
 • മോഹിപ്പിക്കുന്ന എളവൂർ എസ്സെൻസ്
 • ഹംപിയുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാർമണി
 • ആകർഷകമായ ചെമ്പ്ര ചാംസ്
 • മാരാരി അത്ഭുതങ്ങൾ
 • ഗംഭീര മൂന്നാർ പ്രഭാതങ്ങൾ
 • മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഏഴിമല എസ്കേഡ്
 • ശാന്തമായ തിരുവനന്തപുരം പാതകൾ
 • ഉന്നക്കൽ ഉട്ടോപ്യയെ ഉയർത്തുന്നു
 • പിന്നക്കിൾ പാലക്കയം തട്ട്
 • പറുദീസയായ പത്തനംതിട്ട
 • Ethereal Ernakulam Enigma
 • വിവിഡ് വാഗമൺ ദർശനങ്ങൾ
 • മിസ്റ്റിക് മീശപുലിമല
 • തിളക്കമാർന്ന റാന്നി റിട്രീറ്റ്
 • സർറിയൽ ശാസ്താംകോട്ട ശാന്തത
 • കുമരകം കാലിഡോസ്കോപ്പ്
 • അഷ്ടമുടിക്കഥകൾ
 • സെറന്പിറ്റസ് സൈലന്റ് വാലി
 • സെലസ്റ്റിയൽ ചെറുതോണി ക്രോണിക്കിൾസ്
 • ഐഡലിക് ഇടുക്കി ഇംപ്രഷൻസ്
 • മെസ്മെറിക് മറയൂർ നിമിഷങ്ങൾ
 • കാപ്പാട് കൊടക് കോർണർ
 • കാലാതീതമായ തേക്കടി കഥകൾ
 • ആകർഷകമായ ചാലക്കുടി ചാംസ്
 • പ്രഹേളിക എഴുപുന്ന എൻക്ലേവ്
 • കേരളത്തിലെ വിചിത്രമായ ക്വയിലോൺസ്
 • വിസ്മയം മാരാരിക്കുളം
 • ബോണി ബേക്കൽ ബ്ലിസ്
 • മിസ്റ്റിക് മുഴപ്പിലങ്ങാട് അത്ഭുതങ്ങൾ
 • വിശിഷ്ടമായ ഇടപ്പള്ളി എക്കോസ്
 • റേഡിയന്റ് റാന്നി അനുരണനം
 • പാലാ പനോരമ
 • കേടാകാത്ത ഉണക്കൽ വന്യജീവി
 • കാസർഗോഡ് കാലിഡോസ്കോപ്പ്
 • പാലക്കാട് പനോരമ
 • ട്രിക്കി തിരുവനന്തപുരം പാതകൾ
 • വയനാട് വാൻഡർലസ്റ്റ്
 • മെസ്മെറിക് മൺറോ ഓർമ്മകൾ
 • ആലപ്പുഴ കഥകൾ
 • ആനന്ദമയമായ ബേക്കൽ ഉൾക്കടൽ
 • എഫെമറൽ എരുമേലി എസെൻസ്
 • കാസർകോട് കലീസ്
 • ഇലഞ്ഞി എനിഗ്മയുടെ പ്രതിധ്വനികൾ
 • നൊസ്റ്റാൾജിക് നെല്ലിയാമ്പതി ആഖ്യാനങ്ങൾ
 • സ്വരച്ചേർച്ചയുള്ള ഹിൽസ്റ്റേഷനുകൾ
 • കാലിഡോസ്കോപ്പിക് കൊല്ലം കലീസ്
 • വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ മീനച്ചിൽ നിഗൂഢതകൾ
 • തിളങ്ങുന്ന ഗുരുവായൂർ രത്നങ്ങൾ
 • വിചിത്രമായ വണ്ടൂർ വിസ്‌പേഴ്‌സ്
 • മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഇരവികുളം പര്യവേഷണം
 • എതറിയൽ എരമല്ലൂർ എസ്സെൻസ്
 • റേഡിയന്റ് രാജാക്കാട് മേഖലകൾ

Also Check: Study WhatsApp Group Names

Catchy Kerala Group Names for WhatsApp

 • സ്പൈസ് സിംഫണി
 • മലബാർ മെലഡീസ്
 • കോക്കനട്ട് കോവ് കളക്ടീവ്
 • മിസ്റ്റി മൂന്നാർ മോബ്
 • കപ്പ ക്ലിക്കുകൾ
 • ബാംബൂ ബ്രീസ് ബ്രിഗേഡ്
 • കായൽ ബെല്ലെസ്
 • ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ രുചികൾ
 • കൾച്ചറൽ കോട്ടയം ക്രൂ
 • പെപ്പർ പാലസ് പാൽസ്
 • കേരളീയ കാലിഡോസ്കോപ്പ്
 • ജടായു പാർക്കിലെ ജോവിയൽ ജംഗിൾസ്
 • ലൈവ്ലി ലഗൂൺസ് ലീഗ്
 • കോക്കനട്ട് കാർണിവൽ
 • ചേർത്തല ചിട്ടി-ചാറ്റ്
 • കൊല്ലം കണക്ഷൻ
 • വിചിത്രമായ ക്വയിലോൺ കോറം
 • പോഷ് പാലക്കാട് പാക്ക്
 • കളരി ക്ലിക്കർമാർ
 • മിസ്റ്റിക് മീശപുലിമല മിംഗിൾ
 • ഗിഗ്ലി ഗുരുവായൂർ ഗേൾസ്
 • ബാംബൂ ബ്ലിസ് ബഞ്ച്
 • ആലപ്പുഴ അമിഗോസ്
 • ഫങ്കി ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഫെമ്മെസ്
 • മലബാർ മെറിമെന്റ് മോബ്
 • തിരുവനന്തപുരം ടാറ്റിൽ
 • കറുവപ്പട്ട സിറ്റി കോഴികൾ
 • ഹംപിയിലെ ഹാസ്യ വർണ്ണങ്ങൾ
 • കേരള കോമഡി ക്രൂ
 • കുമരകം കാപ്പേഴ്സ്
 • കോക്കനട്ട് ക്ലാൻ കാർണിവൽ
 • പെപ്പർ പാർട്ടി പ്ലാറ്റൂൺ
 • കളിയായ പാലക്കാട് പോസ്സെ
 • സ്പൈസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്ക്വാഡ്
 • മുള ബാന്റർ ബ്രിഗേഡ്
 • വയനാട് വിംസീസ്
 • മോളിവുഡ് മാവെറിക്സ്
 • ആലപ്പി അമ്യൂസ്‌മെന്റ് ആലി
 • കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്രേസീസ്
 • കോക്കനട്ട് കോവ് കളക്ടീവ്
 • കേരളത്തിലെ വിചിത്രമായ ക്വയിലോൺസ്
 • ലൈവ്ലി ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ലീഗ്
 • ആകർഷകമായ ചിറയിൻകീഴ് ക്രൂ
 • പന്തളം പാർട്ടിക്കാർ
 • തിരുവല്ല ടീറ്റ്-എ-ടെറ്റ്
 • മിസ്റ്റിക്കൽ മൂന്നാർ മാവേൻസ്
 • കോക്കനട്ട് കോമഡി ക്രൂ
 • കാസർഗോഡ് കുടക്‌സ്
 • കുമരകം കിക്ക്സ്
 • കോഴിക്കോട് ക്രസിനെസ്
 • പാലക്കാട് പാലാഡിൻസ്
 • മലപ്പുറം മെറിമെന്റ്
 • ചാലക്കുടി ചക്കിൾഹെഡ്സ്
 • ആലപ്പുഴ അമിഗോ അസംബ്ലി
 • കേരള ക്രാസിനസ് ക്ലബ്
 • മിസ്റ്റിക് മീനച്ചിൽ മിംഗിൾ
 • കോട്ടയം ക്ലിക്കുകൾ
 • കോഴിക്കോട് കാർണിവൽ
 • വർക്കല വൈബ്രൻസ്
 • കോഴിക്കോട് ചക്കിൾ ക്ലബ്ബ്
 • കൊട്ടാരക്കര ക്രസീസ്
 • പാലാ പലവർ
 • ആലപ്പുഴ അമ്യൂസ്‌മെന്റ് അഫയർ
 • കോട്ടയം കോമഡി ക്രൂ
 • മോഹിപ്പിക്കുന്ന എരമല്ലൂർ മേളം
 • കോക്കനട്ട് കോവ് കോൺക്ലേവ്
 • മുള ബാന്റർ കുല
 • പ്രസരിപ്പുള്ള രാജാക്കാട് ഉല്ലാസയാത്ര
 • കുമരകം ക്രേസി ക്രൂ

How to Choose Right Kerala WhatsApp Group Names

 1. Relevance to the Group’s Purpose:
  • Consider the purpose of your group. Whether it’s for friends, family, colleagues, or a specific interest group in Kerala, the name should reflect the essence of the group.
 2. Incorporate Local Elements:
  • Include elements that are unique to Kerala, such as famous landmarks, cultural references, or local phrases. This adds a regional touch to the group name.
 3. Humor and Creativity:
  • Inject some humor or creativity into the name. Puns, wordplay, or clever combinations related to Kerala can make the name more memorable and enjoyable.
 4. Consider the Tone:
  • Decide on the tone of your group. Whether it’s a casual, formal, or professional group, the name should match the overall atmosphere of the discussions within the group.
 5. Inclusivity:
  • Ensure that the name is inclusive and not offensive. Avoid using names that may be misunderstood or cause discomfort to group members.
 6. Length and Clarity:
  • Keep the name concise and easy to remember. Long and complicated names may be overlooked or forgotten.
 7. Test the Waters:
  • If you’re unsure about a name, consider running it by a few group members to get their input. This can help gauge the overall reception of the name.
 8. Avoid Generic Names:
  • Try to avoid generic names that don’t stand out. Instead, choose a name that reflects the uniqueness of your Kerala-based group.
 9. Seasonal or Event-Based Names:
  • If your group is centered around a specific event or season, consider incorporating that into the name. This adds a temporary and festive touch.
 10. Language Considerations:
  • Choose a name that is easily understood by all group members. If your group includes members who speak different languages, ensure the name is inclusive and not specific to one language.

Examples of Kerala WhatsApp Group Names:

 • “Kerala Vibes Squad”
 • “Backwaters Bonanza”
 • “Malabar Magic Moments”
 • “Spice Route Explorers”
 • “Coconut Culture Crew”
 • “God’s Own Network”
 • “Kerala Kudos Collective”
 • “Tea Estates Tales”
 • “Monsoon Melodies”
 • “Onam Carnival Clan”

Wrapping Up

We hope that this blog post has provided you with a helpful list of catchy and interesting Kerala WhatsApp group names that you can use for your group. Whether you’re looking for a name for your family group, friend circle, or work-related group, you can find a name on this list that reflects the personality and interests of your group members. A unique and creative group name can also help to strengthen the bond between group members and make communication more enjoyable.

If you found this post useful, please feel free to share it with your friends and family who might also find it useful. And if you have any questions or suggestions, please leave a comment below, and we will get back to you as soon as possible.

4.8/5 - (5 votes)

Leave a Comment